Dawni duszpasterze

Księża Proboszczowie oraz Księża Wikarzy posługujący w parafii św. Józefa.

Proboszczowie:

Ks. Prałat Karol Tokarz (1929-1975)

Urodził się 28 października 1893 r. w Bytomiu. W 1913 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Wrocławskie­go, gdzie przyjął święcenia kapłańskie 10 czerwca 1917 r. Pracował duszpaster­sko jako wikary w Chorzowie, Nowym Bytomiu, Rachowicach oraz w Opolu. Od 21 września 1929 r. pełni funkcję kuratora nowopowstałej parafii św. Józefa w opolskich Szczepanowicach, a od 19 listopada 1939 r. proboszcza. Po wojnie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: konsultora, dziekana dekanatu opolskiego. Zo­stał również wyniesiony do godności prałata. Życie ks. Karola Tokarza nacecho­wane było wielką dobrocią, ale i naznaczone również wielkim cierpieniem. Przeżył różne operacje, cierpiał na chorobę oczu. W niedzielę 14 grudnia 1975 r. umiera zaopatrzony świętymi sakra­mentami. Pochowany został na cmentarzu w opolskiej dzielnicy Wójtowa Wieś.

 Ks. Radca Hubert Skomudek (1976-1991)
Następcą ks. Prałata Karola Tokarza, dekretem ks. Biskupa Franciszka Jopa z dnia 11.021976 r. zostaje mianowany Ks. Hubert Skomudek. Urodził się 9.05.1935 r. w Wierzchach, parafia Bogacica. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. W latach 1949-1954 kontynuował naukę w Niż­szym Seminarium Duchownym w Gliwicach składając maturę państwową. W 1956 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, przyjmując święcenia kapłańskie 25.06.1961 r. w Opolu. Jako wikary duszpastersko pracował w Jasionie (2 lata), u św. Barbary w Bytomiu (6 lat) i w Oleśnie (2 lata). W latach 1969-1975 był proboszczem parafii Żelazna k/Grodkowa. Od lutego 1976 r. podjął z niezwykłą gorliwością obowiązki pro­boszczowskie parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, angażując się jednocześnie w diecezjalne duszpa­sterstwo ministrantów. Wkładając serce w rozliczne renowacje i remonty był również inicjatorem budowy kościo­ła w Winowie, którą ukończył w 1987 r. Był dziekanem dekanatu Opole-Szczepanowice, dostąpił również godności Radcy Duchownego. Pogarszający się stan zdrowia zdecydował, że w 1991 r. po 16 latach niezwykle owocnej pracy przeszedł do Kolonowskiego, wspomagając duszpastersko tamtejszego proboszcza. W 1992 r. ks. Biskup Alfons Nossol mianował Ks. Huberta Skomudka ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Pełnił tę ważną i odpowiedzialną funkcję do 1997 r. W tym czasie rozwinął duszpasterstwo młodzieży męskiej w formie wspólnot zwanych Orlętami św. Jana. Latem 1997 r. został mianowany proboszczem parafii św. Krzyża w Malni, gdzie pracuje do 2005 r. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 13 kwietnia 2020 r.
 
Ks. Prałat Zygmunt Lubieniecki (1991 - 2020)

Zygmunt Lesław Lubieniecki urodził się 16 lutego 1949 roku w Opolu. Jest synem Bronisławy i Jana, ma siostrę Alicję. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym przy ulicy Spychalskiego w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Opolu (lata 1955-1962), a następnie do Technikum Materiałów Wiążących w Opolu (1962-1967). W tym czasie posługiwał w Opolskiej Katedrze jako ministrant i lektor (1955-1967). Studia Filozoficzno-Teologicznej podjął w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu w latach 1967-1974, przerwane w latach 1968-1970 na czas zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach koło Olsztyna). Święcenia kapłańskie w Katedrze Opolskiej przyjął z rąk księdza biskupa Franciszka Jopa 28 kwietnia 1978 roku.
Jako wikariusz i duszpasterz akademicki posługiwał w następujących parafiach: św. Franciszka w Zabrzu (1974-1976), św. Michała Archanioła w Gliwicach (1976-1980) oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu (1980-1982). Jako proboszcz posługiwał w parafii św. Bartłomieja w Jarnołtówku (1982-1991) oraz św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach (1991-2020). Dodatkowo był Dziekanem Dekanatu Głuchołazy (1988-1991), jak również Wicedziekanem Dekanatu Opole Szczepanowice (1991-2001), a następnie Dziekanem Dekanatu Opole-Szczepanowice (2001-2011). Ponadto od 1989 roku pełni funkcję Sędzi Sądu Diecezji Opolskiej, a w latach 1991-2012 był Diecezjalnym Duszpasterzem Sportu i Kultury Zdrowotnej, czyli Kapelanem Sportu.
Dostąpił godności kościelnych: Dziekana Honorowego w roku 1992, Radcy Duchownego w roku 1999, a także Kapelan Jego Świątobliwości (Prałata) w roku 2004.
Jest autorem następujących prac naukowych:
-pracy seminaryjnej: „Dzieje kultu cudownego obrazu MB Opolskiej na Śląsku” (WSD Opole 1973),
-pracy magisterskiej: „Zagadnienie sensu życia w polskiej literaturze filozoficzno-teologicznej” (KUL Lublin 1981),
-pracy licencjackiej: „Chrześcijański wymiar życia” (PWT Wrocław 1986),
-pracy doktorskiej: „Pytanie o sens życia jako problem Boga dzisiaj” (PWT Wrocław 1989)
Na przestrzeni lat podejmował liczne inicjatywy charytatywne i duszpasterskie:
-od 1992 organizator corocznego Opłatka Ludzi Sportu Opolszczyzny,
-od 1992 organizator Letnich i Zimowych Igrzysk Sportowych dla dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej,
-od 1993 organizator Wigilii dla Samotnych, Bezdomnych i Potrzebujących miasta Opola,
-od 1994 organizator plebiscytów „Najlepsi z Najlepszych” dla dzieci i młodzieży Specjalnej Troski,
-od 1999 współorganizator „Opolskiego Betlejem” oraz „Opolskiego Kolędowania”,
-od 2005 współorganizator letniego wypoczynku dla matek z dziećmi w Rabce.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia:
-Honorowa Srebrna Gwiazda Międzynarodowego Centrum Promocji za popularyzację sportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (Warszawa 1995),
-Medal „Uśmiech Dziecka” przyznany przez dzieci Województwa Opolskiego (Opole 1996),
-„Złota Spinka” NTO za postawę społeczną w czasie powodzi 1997 (Opole 1998),
-„Złoty Laur” Umiejętności i Kompetencji za pracę charytatywną (Katowice 2001),
-Zasłużony Obywatel Miasta Opola (Opole 2001),
-Międzynarodowy Order Uśmiechu (Warszawa 2004),
-„Kryształowy Laur” Umiejętności i Kompetencji za pracę duszpastersko-charytatywną (Opole 2018),
-„Peregryn Opolski” przyznany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za pracę charytatywną (Opole 2018),
-Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta Andrzeja Dudy (Warszawa 2018).

Wikariusze:

o. Feliks Kos OFM, ks. Jan Siegmund, ks. Jan Lorek, ks. Jan Piechoczek, ks. Ginter Kolenda, ks. Leonard Gaida, ks. Jan Brzenska, ks. Jan Friedek, ks. Walenty Wyglenda, ks. Karol Kwiatkowski, ks. Edmund Podzielny, ks. Henryk Wollny, ks. Joachim Miksa, ks. Bogdan Kicinger, ks. Jerzy Galus, ks. Piotr Kosmol, ks. Alfred Michalik, ks. Zygmunt Hupka, ks. Henryk Cwik, ks. Ryszard Podsiadło, ks. Józef Szpek, ks. Waldemar Walz, ks. Damian Rangosz, ks. Rudolf Świerc, ks. Piotr Burczyk, ks. Zbigniew Cieśla, ks. Piotr Piontek, ks. Piotr Kierpal, ks. Leszek Machulak, ks. Piotr Maciejski, ks. Łukasz Knieć, ks. Adam Jankowski, ks. Mateusz Kozielski, ks. Jan Pander, ks. Paweł Czernichowski.