Rys historyczny budowy kościoła i powstania parafii

Plany budowy kościoła dla mieszkańców Szczepanowic, Wójtowej Wsi, Winowa oraz sąsiednich miejscowości powstały w XIX w.

Zrealizowano je dopiero w latach 20. XX w. Olbrzymi wpływ na to miał ówczesny proboszcz parafii św. Krzyża w Opolu, ks. Prałat Józef Kubis. Z jego inicjatywy wybudowano kościół w Luboszycach, jako drugi został wybudowany kościół św. Piotra i Pawła w Opolu. Trzeci kościół wybudowany przez ks. Prałata Józefa Kubisa to właśnie kościół św. Józefa w Szczepanowicach (1928-1929). Tenże ks. Prałat Józef Kubis wybudował jeszcze kościoły w Sławicach (1931), w Gosławicach (1930) i w Półwsi (1936-1937). Trzeba tutaj zaznaczyć, że swój udział w powstawaniu tych jakże koniecznych świątyń miały rów­nież społeczności lokalne przyszłych parafii poprzez zbiórki pieniężne czy ochotnicze prace na budowach. Budowa kościoła w Szczepanowicach rozpoczęła się wiosną 1928 r. Projektan­tem świątyni był architekt Kickton z Poczda­mu, a budowę nadzorował radca budowlany Mokros z Opola. Działkę pod budowę kościo­ła o powierzchni 1 ha ufundowały dwie sio­stry: Agnieszka i Joanna Baron z Wójtowej Wsi. Potrzebne środki finansowe na budowę kościoła w stanie surowym zostały oszaco­wane na 250 tys. marek, z tego po 50 tys. zo­bowiązały się złożyć Szczepanowice, Wójto­wa Wieś i Winów, 50 tys. dawna parafia św. Krzyża, resztę zobowiązało się dać państwo. Szczepanowicki kościół był budowany wyjątkowo szybko i sprawnie, pomimo braku w owym czasie ciężkich maszyn budowlanych oraz przenośnych rusztowań. Dzięki temu już 28.10.1928 r. mogła odbyć się doniosła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Uroczystość zgromadziła kilka tys. wiernych z całej okolicy, a przewodniczył jej ks. Prałat Józef Kubis, który złożył w miedzianej szkatule 2 doku­menty napisane w języku niemieckim i polskim. Kazania w czasie uroczy­stej mszy św. zostały wygłoszone po niemiecku przez ks. Prałata Józefa Kubisa oraz po polsku przez Ks. Karola Tokarza, przyszłego proboszcza szczepanowickiej parafii. W swoim kazaniu ks. Prałat Józef Kubis powiedział m. in.: „dzisiaj wszyscy się cieszą, że z pomocą Bożą jesteśmy w nowej i pięknej świątyni. Dowodem na to są tłumy wiernych, które się tu zgromadziły. Niechaj ten kościół będzie dla wszyst­kich ostoją podczas burzy...". Wiosną 1929 r. wznowione zostały prace wykończeniowe przy budowie świątyni, które dzięki ofiarności i dużemu zaangażowaniu parafian udało się zakończyć we wrześniu tegoż roku. Wniosek nasuwa się prosty - kościół wybudowano w okresie dwudziestu miesięcy, a więc w ciągu bardzo krótkiego cyklu budowy, niespoty­kanego przy realizacji nowych świątyń po 1990 r. Poświęcenie nowo wybudowanego kościoła św. Józefa nastąpiło pod­czas uroczystości w dniu 6.10.1929 r. Dokonał go biskup ordynariusz diecezji wrocławskiej ks. Kardynał Adolf Bertram z Wrocławia. Kazania w czasie konsekracyjnej mszy św. wygłosił ks. Kardynał Adolf Bertram dziękując szczególnie ks. Prałatowi Józefowi Kubisowi, ofiarodawcom, budowniczym, w tym rzemieślnikom i licznym ochotnikom oraz władzom rejencji opolskiej za ich udział i wkład w budowę świątyni. Natmiast o postaci św. Józefa i obowiązkach wiernych wobec parafialnego kościoła mówił ks. Józef Baron, pochodzący z Wójtowej Wsi. Należy również podkreślić, że w uroczystości uczestniczył młody o. Alojzy Liguda z Winowa, który w grudniu 1942 r. zmarł śmiercią męczeńską, a którego Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił błogosławionym 13.12.1999 r. Do posługi duszpasterskiej w parafii św. Józefa w Szczepanowicach został wyznaczony ks. Karol Tokarz, dotychczasowy wikary w kościele św. Krzyża w Opolu. Nowopowstała parafia objęła swoim zasięgiem następujące miejscowości: Szczepanowice, Wójtową Wieś, Winów, Chmielowice, Żerkowice i Dziekaństwo. Były to wsie, w których razem zamieszkiwało 3693 katolików i 41 protestantów, z czego w Wójtowej Wsi 1404 katolików i protestantów, w Szczepanowicach 1137 katolików i 24 protestantów, w Żerkowicach 359 katolików i 4 protestantów, w Winowie 310 katolików, w Chmielowicach 283 katolików i 11 protestantów oraz w Dziekaństwie 200 katolików. Pierwszy okres posługi duszpasterskiej ks. Karola Tokarza był bardzo trudny. Zmuszony był mieszkać w wy­najętym mieszkaniu w pobliżu kościoła. Dopiero w 1931 r. wykupiono przylegającą do kościoła parcelę i znaj­dujący się na niej stary młyn, który przebudowano i przystosowano jako budynek plebanijno-katechetyczny. Był to też czas światowego kryzysu ekonomicznego, który szczególnie dotkliwie odczuła opolska wieś, której zadłużenie systematycznie wzrastało. Jednak pomimo tych trudności, miejscowa ludność pozostawała wierna Bogu, Ewangelii i tak bardzo kocha­nemu kościołowi parafialnemu.